Vill du skapa miljönytta varje dag? Sök tjänsten som VD på Gryaab!

Gryaab bidrar till en hållbar framtid där avloppsvattnet blir resurser. Med innovation och engagemang jobbar vi tillsammans för havet och samhället.

Vi är ett regionalt bolag som avleder och renar avloppsvattnet från sju kommuner. Vi kombinerar teknik, innovation och resursåtervinning som skapar miljönytta varje dag. Hållbar utveckling står i fokus. Gryaabs medarbetare är vår viktigaste resurs och här finns en stark vi-känsla. Genom ett öppet och positiv synsätt skapar vi förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett bättre jobb! Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa.

Våra ägare är Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Bollebygd och Partille kommun. Göteborgs stad är den största ägaren med cirka 70% av aktierna och därför gäller Göteborgs stads bolagsstyrning. Göteborgs stads organisation som omfattar ett 30-tal nämnder och en bolagskoncern med flera stora bolag, där Gryaab är det bolag som ansvar för transport och rening av regionens avloppsvatten. Totalt omsluter Göteborgs stad cirka 70 miljarder kronor och har drygt 60 000 medarbetare.

UPPDRAGET
Stadens organisation befinner sig i förändring för att kunna möta de utmaningar som en växande storstad står inför. Därför är Gryaab inne i en expansiv fas som bland annat innebär att vi kommer genomföra vår största utbyggnad någonsin. Utbyggnaden av nya reningssteg på ny mark beräknas vara färdig år 2036. Gryaab är också på väg från att vara ett reningsverk till att bli ett resursverk där avloppsvattnets resurser tas om hand. Att utveckla affären kring att nyttja de resurser som kommer med avloppsvattnet är en viktig uppgift för dig som vd. Gryaab är en organiserat och väl rustat för att ta sig an avloppsreningen samtidigt som den cirkulära affären behöver drivas framåt.

Nyckelord i uppdraget är engagemang och samhällsnytta. På Gryaab arbetar vi för en hållbar utveckling utifrån politiska mål och skapar samhällsnytta genom att på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt samla in och behandla avloppsvatten med det primära syftet att minska övergödning i våra lokala vattendrag. Näringsämnen och energi utvinns för att återföras i kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör, tillsammans med bolagsordning och ägardirektivet samt stadens budget, underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet fastställer våra ägarkommuner inriktning för verksamheten samt krav och förväntan på bolaget.

Som VD har du utifrån ägarens riktlinjer det övergripande ansvaret att planera, leda och utveckla bolaget. Du rapporterar löpande till Gryaabs styrelse.

FÖRVÄNTNINGAR
Som VD förväntas du ha erfarenhet från strategisk chefsposition med dokumenterat goda resultat, och vana att leda och styra stora projekt. Du har förmåga att analysera och sammanfatta komplexa skeenden som underlag inför beslutsfattande samt kombinera affärsnytta med samhällsnytta. Du har också ett långsiktigt fokus och förmåga att förvalta det som är bra samt relevant akademisk examen.

Som ledare är du tydlig och inkluderande, med förmåga att leda både tillitsbaserat och visionärt. Du är lyhörd, har lätt för att lära samt är mål- och resultatinriktad. Du vågar fatta beslut och är modig och nytänkande. Som ny VD förväntas du också ha social kompetens och hög integritet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att hantera samspelet mellan politik, tjänstepersoner och profession och har erfarenhet av att samverka med personal- och arbetstagarorganisationer. Det är också meriterande med förmåga att hantera varierande förutsättningar över tid såsom förändrad politisk majoritet och ekonomiska resurser, och ha insikt i ledning och styrning av offentliga organisationer. Förmåga att identifiera framtidsfrågor och formulera hållbara visioner utifrån dem, samt förmåga att agera i spänningsfältet mellan innovation, effektivitet och stabilitet ses också som meriterande.

Teknisk bakgrund från processindustri, erfarenhet från VA-branschen samt erfarenhet från taxefinansierad verksamhet är meriterande.

Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att göras.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning, avtal för förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad
Tillträde efter överenskommelse

INTRESSEANMÄLAN
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via www.offentligajobb.se senast den 12 augusti 2024. I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida www.source-execuctive.se. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Karin Rudhag karin.rudhag@source-executive.se , 070–414 0010 eller Bianca Gideback, bianca.gideback@source-executive.se, 070-811 0364. 

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Göteborgs Stad
Adress: Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg

Titel: VD
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Bianca Gideback
Konsult
bianca.gideback@source-executive.se
+460708110364
Karin Rudhag
Seniorkonsult
karin.rudhag@source-executive.se
+46704140010