Bedömning av ledarskapspotential:

Ett ovärderligt verktyg för att hitta och utveckla morgondagens ledare

Minna Aspnäs

En föränderlig omvärld ställer ökade krav på våra ledare. Osäkra tider innebär att ledare såväl som organisationer kan behöva reflektera och utveckla sitt ledarskap för att bättre stå rustade inför framtiden.

– En fördjupad ledarskapsbedömning är inte bara en betydelsefull del i rekryteringsprocessen, det är även ett viktigt verktyg i utvecklingen av ledarskapet och i förlängningen en möjlighet för organisationen att kunna blicka framåt, menar Minna Aspnäs, leg. Psykolog och Chef Affärsutveckling offentlig sektor.

Som chef och ledare i samhällsnyttiga organisationer arbetar man för samhällsnyttan och för det allmännas intresse. Ett viktigt men också komplext uppdrag, där chefens förmåga att skapa förtroende och tillit i sin roll är avgörande för organisationen att nå framgång. 

En fördjupad bedömning av en ledares potential, drivkrafter och personliga egenskaper matchat mot organisationskultur och roll, ger inte bara värdefull information i valet av slutkandidat i en rekryteringsprocess. Den fungerar likväl som ett verktyg för den blivande chefen att reflektera över och utveckla sitt ledarskap. För organisationen är den en möjlighet för att få en samlad bild av ledarskapet och att förbereda sig på framtida förändringar genom att arbeta strategiskt med sin ledarförsörjning.

– Just nu händer det mycket i vår omvärld. Om en organisation vill eller behöver ställa om, kan det innebära att man behöver en ny typ av ledarskap. I ett sådant här läge kan ledarbedömning vara ett viktigt verktyg, både för att spegla här och nu, men också i att blicka framåt – var ska organisationen vara om exempelvis fem år, förklarar Minna.

Assessment-team med legitimerade psykologer

Fördjupad personbedömning har varit en grundpelare i Source erbjudande från start – både som del av rekryteringsprocesser utförda av Source och som fristående uppdrag, i form av en Second opinion i en rekryterings slutskeende.

I snart 15 år har Source haft ett komplett in-house team av legitimerade psykologer med stor vana av att arbeta med assessment och fördjupande person- och ledarskapsbedömningar.

– Den psykologiska kompetensen ger en trygghet i att bedömningen utförs på ett etiskt korrekt och vetenskapligt hållbart sätt. Vår breda förståelse av beteenden, drivkrafter, och egenskaper hos personer gör att vi kan gå mer på djupet än vad många konkurrenter gör, berättar Minna.

– Vi har också lätt för att sätta oss in i olika typer av instrument, då vi har god kännedom om de bakomliggande teorierna. Kunskap inom psykometrioch statistik har vi även stor nytta av i vår granskning av testinstrument, vilket innebär att vi bara använder oss av valida, certifierade testverktyg, godkända av seriösa organ, fortsätter hon.

Person- och ledarskapsbedömningar ger värdefulla insikter om avgörande framgångsfaktorer

Minna berättar att en fördjupad personbedömning alltid är en av flera olika informationskällor som utgör underlaget i en rekrytering – där varje del avser att komplettera bilden.

–  Personbedömningens syfte är att gå mera på djupet med hjälp av olika typer av testinstrument för att titta på personens styrkor och fallenhet kopplat till den roll som personen ska gå in i, förklarar Minna.

Vid rekrytering av chefer är det ledaskapet som står i fokus och jämförelsevis mot en personbedömning på specialistnivå, används i regel av ett bredare testbatteri innehållande fler testinstrument.

– Om kunden har specifika typer av ledarkriterier eller redan arbetar efter en ledarskapsmodell, anpassas ledarbedömningen så att den speglar de kriterier som kunden satt upp som viktiga för ett framgångsrikt ledarskap i deras organisation, berättar Minna.

Riskbedömning – en viktig del av helheten

Förutom att identifiera personens styrkor används även testerna till att utröna vilka risker som finns med kandidaten. Till exempel undersöks hur en person reagerar och agerar under press och stress – kanske beter sig personen på ett sätt som inte är gynnsamt för organisationen.

– Riskmönster är i alla rekryteringar alltid viktigt att undersöka. Extra noga blir det såklart att fånga upp när det handlar om ledarpositioner där personen har ett tyngre mandat. En destruktiv ledarstil kan där få stora konsekvenser, förklarar Minna.

– Ibland kan en ledarskapsbedömning också handla om en person som inte har varit chef tidigare vilket gör att bedömningen till stor del handlar om att identifiera potential. Då tittar vi både på personens styrkor och på vilka risker som föreligger om den här personen ska kliva in i en ledarroll, förklarar hon vidare.

– Att få upp den typen av sidor på bordet är en viktig del i en rekryteringsprocess, då vi vet att felrekryteringar både är kostsamma och tidsödande. Samtidigt kan vi aldrig få reda på alla risker och det kan alltid hända saker som man inte kan förutse, men genom djupintervjuer och personbedömningar har vi i alla fall tagit reda på det vi kan, avslutar Minna.

Betydelsefullt verktyg för vidare reflektion och utveckling av ledare

För den enskilda ledaren innebär en ledarskapsbedömning en möjlighet till vidare reflektion kring sina egna beteenden, sitt eget ledarskap och ledarstil, samtidigt skapas förutsättningar för att se ledarens kompetens i ett större sammanhang.

– Inom Source har vi både mycket kunskap och erfarenhet av att göra fördjupade bedömningar på ledare och att anpassa dessa efter kunders ledarkriterier eller modeller. Bedömningen blir ett viktigt verktyg även i utvecklingen av ledaren och i förlängningen kan man använda det som i utveckling av organisationen eller en ledningsgrupp.

Som exempel berättar Minna att i ledningsgrupper där man gjort bedömningar på alla chefer är det fullt möjligt att aggregera upp resultatet – vilket möjliggör en inventering av hela ledarpoolen. Bland annat kan man då tydligt se vilka beteenden eller egenskaper som är överrepresenterade, och vilka egenskaper som behöver kompletteras med.

– En del av ledarbedömningen, som är mycket uppskattad av våra kunder, är när vi tittar närmade på det vi kallar strategisk höjd. Då tittar vi på om personen är mer operativ och pragmatisk eller mer visionär i sitt agerande. En mer visionär person kommer bäst till sin rätt när det handlar om att jobba med ett lite längre tidsperspektiv samtidigt som en sådan person i vissa lägen behöver kompletteras med någon som är mera hands-on och operativ, för att få snurr på saker och ting, förklarar hon vidare.

Stor potential i ett utvecklat assessmenterbjudande

Minna berättar att en ökad medvetenhet och efterfrågan på både person- och ledarbedömningar gör att Source ser stor potential i att utveckla sitt erbjudande.

– Vi har länge sett att vi får jättehöga kvalitetsomdömen på våra Second opinions, eller fördjupande person- och ledarskapsbedömningar. I dagsläget har vi ett starkt team på plats med kapacitet att stötta uppdragsgivare i riktigt stora assessment-projekt. Dessutom har vi även inlett ett samarbete med vårt systerbolag Qsearch, som också har lång erfarenhet av assessment och fördjupande personbedömningar. Tillsammans har vi satt ihop ett assessment-team inom NGS Group vars uppdrag är att fungera som ett Centre of Excellence. Sammantaget innebär det att vi nu har ett väldigt bra läge för att utveckla vårt erbjudande, avslutar Minna.

Intresserad av att veta mer om hur vi arbetar på Source?