Executive search, chefsrekrytering, Source

Avtal

1 INLEDNING

Detta avtal gäller mellan SOURCE Executive Recruitment Sweden AB, org. nr. 556550-5574, Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm (”Bolaget”) och dig som registrerar dig på rekryteringsplattformen och/eller söker en specifik tjänst via Bolaget.

Genom att nyttja de tjänster som tillhandahålls av Bolaget godkänner du detta avtal och de villkor som anges häri.

Med ”oss” eller ”vi” avses Bolaget.

2 REKRYTERINGSPLATTFORMEN

Den tjänst som vi tillhandahåller dig när du registrerar sig på rekryteringsplattformen är möjligheten att tillgängliggöra din yrkesprofil på rekryteringsplattformen och möjligheten att bli kontaktad av Bolaget avseende potentiella anställningsmöjligheter hos rekryterande företag och organisationer. Du registrerar dig på Bolagets rekryteringsplattform genom att ladda upp din CV och relevant yrkesrelaterad information om dig själv via bolagets hemsida. När du har registrerat dig på vår rekryteringsplattform kommer du ha möjlighet att anmäla ditt intresse för våra publika rekryteringar, samt i förekommande fall ta del av vissa rekryteringsuppdrag som inte är publika.

Du kan när som helst avsluta ditt konto hos oss genom att kontakta oss på info@source-executive.se

Tjänsten är kostnadsfri.

3 ANSÖKAN OM TJÄNST

Den tjänst som vi tillhandahåller dig när du söker en viss tjänst via Bolaget är att Bolaget ska behandla din ansökan i rekryteringsförfarandet för tjänsten ifråga. Bolaget ska i samband därmed beakta din ansökan och bedöma din lämplighet i förhållande till den sökta tjänsten. I samband därmed ska Bolaget genomföra de rekryteringsåtgärder som Bolaget finner lämpliga och nödvändiga i rekryteringsförfarandet, inklusive men ej begränsat till eventuell referenstagning, genomförande av personlighets- och kompetenstester samt bakgrundskontroll. Eventuella personlighets- och kompetenstester samt bakgrundskontroll kommer att föregås av närmare information om vad sådana åtgärder innebär och kommer naturligtvis inte utföras om du motsätter dig det.

Tjänsten är kostnadsfri.

4 VÅRDNADSHAVARES GODKÄNNANDE

Om du är under 18 år måste du ha dina vårdnadshavares godkännande innan du registrerar dig för våra tjänster.

5 ANSVAR, MISSBRUK M.M.

Du får endast använda ditt konto för eget bruk för de ändamål som tjänsten avser. Bolaget har rätt att när som helst stänga ditt konto och avsluta ditt medlemskap med omedelbar verkan om Bolaget har skälig anledning att misstänka att du missbrukar kontot eller våra tjänster eller bryter mot detta avtal. Du ansvarar för att förvara dina användaruppgifter till kontot säkert och oåtkomligt för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörigen har eller kan få åtkomst till ditt konto ska du omedelbart kontakta oss på info@source-executive.se.

Du ansvarar för att hålla de uppgifter som registrerats av dig uppdaterade och korrekta.

Bolaget ansvarar ej för skada som kan hänföras till våra tjänster, inklusive men ej begränsat till rekryteringsplattformens funktion, tillgänglighet eller kvalitet, såvida inte Bolaget har gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet eller uppsåt.

6 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med Bolagets Integritetspolicy.

7 ÄNDRING OCH VILLKOR

Bolaget förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren i detta avtal med trettio (30) dagars varsel. Du har naturligtvis rätt att säga upp avtalet omedelbart om du inte godtar villkorsändringen.

8 LAG OCH TVISTELÖSNING

Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.