Executive search, chefsrekrytering, Source

Integritetspolicy

1 Inledning

SOURCE Executive Recruitment Sweden AB (”Bolaget”) kommer att behandla vissa personuppgifter om dig om du har anmält dig till vår rekryteringsplattform, om du har sökt en viss tjänst som har annonserats via Bolaget eller om du har blivit kontaktad av Bolaget avseende en viss tjänst som vi har uppdraget att hitta lämpliga kandidater för.

Denna integritetspolicy (”Policyn”) syftar till du ska få information om hur Bolaget hanterar dina personuppgifter och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Policyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

2 Personuppgiftsansvarig

Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av Bolaget eller för Bolagets räkning. Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

SOURCE Executive Recruitment Sweden AB
Kungsgatan 12
111 35 Stockholm

Org. nr. 556550-5574
Tel. 08 – 410 441 00

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på info@source-executive.se.

Vi agerar ofta på uppdrag av ett företag eller organisation som vill hitta en lämplig kandidat för en tjänst. Vänligen notera att vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till sådana företag och organisationer (våra kunder) i samband med en rekryteringsprocess. Bolaget är personuppgiftsansvarigt för den behandling som Bolaget utför i samband med rekryteringsprocessen, och respektive kund är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter.

3 Hur behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Inledning

Vi är enligt lag skyldiga att informera om vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna, och vilken laglig grund vi har för behandlingen. Vi har i denna punkt 3 sammanfattat detta.

Det kan noteras att behandlingen av de personuppgifter som efterfrågas och samlas in är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster och genomföra eventuella rekryteringsprocesser. Om vi inte kan behandla personuppgifterna kan vi inte heller behandla din ansökan eller tillhandahålla övriga tjänster.

3.2 Om du anmäler dig till vår rekryteringsplattform

3.2.1 Personuppgifter, ändamål och laglig grund

Bolaget erbjuder en tjänst där du via vår hemsida kan anmäla dig till vår rekryteringsplattform genom att ladda upp din CV. I samband med att du gör det samlar vi in följande personuppgifter: Namn, adress, mejladress, telefonnummer (mobil och hemnummer), födelseår, kön och CV.

Vi behandlar personuppgifterna för ändamålet att bedöma huruvida de anställningsmöjligheter som från tid till annan uppstår är relevanta för dig, samt att vi ska kunna kontakta dig för att upplysa dig om relevanta anställningsmöjligheter. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla det avtal som du ingår med oss när du anmäler dig till vår rekryteringsplattform.

För det fall att vi kontaktar dig angående en specifik tjänst som du väljer att söka kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med vad som anges under avsnitt 3.3. nedan.

3.2.2 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge du väljer att vara registrerad på vår rekryteringsplattform. Du kan när som be oss radera dina uppgifter. Vi kommer då att radera kontot och de personuppgifter som finns registrerade i rekryteringsplattformen.

3.3 Om du ansöker om en specifik tjänst via oss

3.3.1 Personuppgifter, ändamål och laglig grund

För att kunna ansöka om en specifik tjänst skickar du in en intresseanmälan och registrerar dina uppgifter via vår hemsida. I samband med att du gör det samlar vi in följande personuppgifter: Namn, adress, mejladress, telefonnummer (mobil och hemnummer), födelseår, kön och CV.

Utöver ovan angivna personuppgifter kan vi även komma att samla in och behandla personuppgifter i samband med referenstagning, personlighets- och kompetenstester och bakgrundskontroller (se vidare under punkt 3.3.2 – 3.3.4 nedan).

Vi behandlar personuppgifterna för ändamålet att bedöma din ansökan och din lämplighet i förhållande till den sökta tjänsten. Personuppgifterna kan även komma att överföras till den kund som har annonserat ut tjänsten, i syfte att kunden ska kunna använda informationen som beslutsunderlag för kundens rekryteringsbeslut.

Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla det avtal som du ingår med oss när du söker tjänsten ifråga.

3.3.2 Särskilt om referenstagning

Om du har lämnat referenser kan vi komma att kontakta dina referenser och samla in information om dig från referensen ifråga. Vi registrerar endast information som vi bedömer vara relevant för tjänsten.

3.3.3 Särskilt om personlighets- och kompetenstester

Som en del i rekryteringsprocessen kan vi komma att låta dig genomföra vissa personlighets- och kompetenstester. Testresultatet används för att bedöma din lämplighet för den valda tjänsten och att göra ett urval av finalistkandidater. När testet är genomfört upprättar vi en skriftlig testsammanställning som även delges kunden muntligt.

För det fall att personlighets- och kompetenstester blir aktuella kommer vi att tillhandahålla närmare information om detta. Du kan välja att inte delta i testerna, men vi kan då inte garantera att vi kan fortsätta behandla din ansökan.

3.3.4 Särskilt om bakgrundskontroller

Om du är en av finalistkandidaterna i en rekryteringsprocess som avser en roll i ledningsposition eller motsvarande kan vi komma att utföra en bakgrundskontroll av dig. Vi kommer då endast att behandla sådana personuppgifter och göra sådana kontroller som är relevanta och nödvändiga för att bedöma din lämplighet för den sökta tjänsten. Vilka personuppgifter som behandlas och vilka kontroller som görs beror på vilken roll den sökta tjänsten avser.

För det fall att en bakgrundskontroll blir aktuell kommer vi att kontakta dig innan en sådan görs och tillhandahålla närmare information om detta. Vi kommer inte att genomföra någon bakgrundskontroll om du motsätter dig sådan kontroll, dock kan vi då inte garantera att vi kan fortsätta behandla din ansökan.

3.3.5 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du har deltagit i ett rekryteringsförfarande men inte erbjudits den tjänst som du har sökt kommer vi att spara en kopia av de uppgifter som lämnas ut till kunden under tre år efter rekryteringsprocessens avslut. Uppgifterna sparas enbart för ändamålet att Bolaget ska kunna tillvara sina intressen och försvara sig i en eventuell tvist.

Om du har deltagit i ett rekryteringsförfarande och sedermera har anställts hos kunden kommer vi att spara en kopia av de uppgifter som lämnas ut till kunden under fem år efter rekryteringsprocessens avslut. Uppgifterna sparas för ändamålet att tillvarata Bolagets rättigheter och uppfylla Bolagets skyldigheter i förhållande till kunden. Exempelvis behöver vi spara uppgifterna för att kunna bemöta en eventuell reklamation samt för att kunna iaktta vår skyldighet att inte approchera dig med nya erbjudanden under en viss tid efter att du anställts hos kund.

Uppgifterna ovan sparas med stöd av intresseavvägning som laglig grund, där vårt berättigade intresse är att kunna iaktta våra intressen, rättigheter och skyldigheter samt bemöta anspråk från dig och/eller våra kunder.

De uppgifter som sammanställs vid bakgrundskontrollen sparas dock endast i 10 dagar, därefter raderas uppgifterna.

3.4 Bolagets behandling av personuppgifter i samband med ”search”

3.4.1 Personuppgifter, ändamål och laglig grund

Med ”search” avses sökning efter lämpliga kandidater för potentiell rekrytering utan att kandidaten ifråga själv har sökt en viss tjänst eller anmält sig till rekryteringsplattformen.

Denna punkt 3.4 är relevant för dig om du har blivit kontaktad av Bolaget med en förfrågan avseende en anställningsmöjlighet utan att du själv har anmält dig till rekryteringsplattformen eller sökt en viss tjänst. Vid ”search” samlar Bolaget in uppgifter om ditt namn, nuvarande arbetsgivare och anställningsform samt övriga meriter och erfarenheter som är publikt tillgängliga och som bedöms vara relevanta för tjänsten ifråga. Informationen samlas in från publika källor såsom LinkedIn och liknande databaser.

Personuppgifterna behandlas för ändamålet att på uppdrag av kund finna och kontakta lämpliga kandidater för en viss tjänst. Den lagliga grunden är Bolagets berättigade intresse av att kunna hitta och presentera talangfulla kandidater för våra kunder och att erbjuda kandidaten relevanta anställningsmöjligheter.

Bolaget kommer alltid att kontakta dig innan dina personuppgifter presenteras för en kund. Du har då möjlighet att avböja deltagande i rekryteringsprocessen. Om du vill delta i rekryteringsprocessen kommer vi att uppmana dig att komma in med en ansökan via vår hemsida.

3.4.2 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du avböjer att delta i rekryteringsprocessen kommer vi att radera dina personuppgifter omedelbart.

Om du ger in en ansökan avseende tjänsten som du kontaktats för kommer dina personuppgifter att behandlas och sparas under den tid som anges i punkt 3.3 ovan.

4 Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Om du har sökt en viss tjänst kan vi komma att dela dina personuppgifter med den kund som vi agerar på uppdrag av.

I samband med att vi anlitar vissa leverantörer som tillhandahåller tjänster till oss kan dessa leverantörer komma att behandla dina personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning, och Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med dessa leverantörer. De leverantörer som omfattas är systemleverantörer och leverantörer som tillhandahåller viss programvara och annat material när vi genomför personlighets- och kompetenstester.

För det fall att Bolaget enligt lag eller myndighets föreläggande är skyldigt att lämna ut dina personuppgifter till myndighet kan Bolaget komma att lämna ut dina personuppgifter till sådan myndighet.

För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5 Var behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

6 Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Information om hur länge vi sparar dina personuppgifter finner du under punkt 3.2 – 3.4. Oaktat vad som anges där kan dock Bolaget även komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

7 Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

  • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
  • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
  • Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.
  • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen).

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på info@source-executive.se.

8 Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på Bolagets hemsida. Om vi gör en ändring av mer betydande slag kommer vi även att informera dig via den mejladress som du har uppgivit.